Newyddion

Awst 2021

[1] Goleuadau Ychwanegol Mae’r gwaith o osod goleuadau ychwanegol gan Gyngor BS Conwy ar ffordd Stryd y Felin ar y B5106 wedi ei ddechrau.

[2] Gwasanaethau Sgip Bydd y sgip ar gael ar ym Mhentre’ Du ar y 17eg Awst a hefyd ar y 15fed Fedi rhwng 9.00 y bore a 3.00 y prynhawn, neu yn gynt os bydd yn llawn.

[3] Pont y Mwynwyr Mae dyddiad ar gyfer y bont newydd wedi ei newid i Hydref 2021

[4] Cae Llan Yn dilyn lledu’r llwybr mae Cyngor BS Conwy yn bwriadu gwneud gwaith pellach yn y cae. Mae trefniadau i specio’r cae peldroed trin a hadu a hefyd rhoi gwrtaith. Yn y gwanwyn bydd ymylon y goliau yn cael ei ail hadu ynghyd ac ychwaneg o wrtaith.

[5] Toiledau Pont-y-Pair Roedd trefniadau gan Gyngor BSConwy i agor y toiledau hyd at hanner nos, yn anffodus bu cryn dipyn o fandaliaeth a hefyd lladrata o’r bocsys arian.

[6] Tai Fforddiadwy Mae Grŵp Cynefin wedi gwneud cais cynllunio i adeiladu 5 tŷ fforddiadwy tu cefn i’r feddygfa ym Mhentre’ Du.

[7] Weatherman Walking Mae BBC Cymru yn gwneud rhaglen weatherman walking a bydd Derek Brokway yn cerdded o Gapel Curig i Betws-y-Coed ac yn galw yn y Rhaeadr Ewynnol ar ei ffordd i Betws.

[8] Pont-y-Pair Mae’r Cyngor Cymuned yn ystyried gosod goleuadau ar fin yr afon ar y ddwy ochr i’r bont. Hyn yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

[9] Parcio Bro Gethin Er i’r Cyngor Cymuned gynnig cyfraniad sylweddol tuag at gostau i ddarparu safleoedd parcio, gyda Cartrefi Conwy yn parhau fel perchennog. Yn siomedig dywedwyd nad oedd yr adnoddau gan y Gymdeithas Tai i fwrw mlaen.

[10] Hen Ffordd yr Eglwys Deallwyd bod preswylydd ar Hen Ffordd yr Orsaf yn pryderu fod camper vans yn parcio dros nos ac o ganlyniad yn creu cryn dipyn o sŵn. Bydd Cyngor BS Conwy yn ystyried gosod gorchymyn parcio ar y ffordd.