Cofnodion y Cyngor


Cyngor Cymuned Betws-y-Coed

Cofnodion y cyfarfod [zoom] a gynhaliwyd ar yr 8fed Dachwedd 2021

 

Presennol– Gareth Wynne Cadeirydd, Gwawr Jones,  Janet Charlton,  Beth Thomas,  Catherine Wiilams, Mari E M Mathews, Cyng Elisabeth Roberts Cyngor BS Conwy, Caerwyn Roberts, Clerc.

 

Ymddiheuriadau –  Neil Pringle

 

Datgan diddordeb.  Dim datganiad.

 

Cofnodion – Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod  11eg Hydref  2021

 

Materion yn codi

 

(1] Yr Heddlu

Nid oedd yr heddlu’n bresennol. Y clerc I gysyltu gyda  SCHG Delia Bellis i geisio crynodeb o’r sefyllfa ddiweddara.

 

[1.1] Pont Droed yn uwch i fyny’r afon o Bont-y-Pair

Dywedodd y Cyng Elisabeth Roberts ei bod yn parhau i aros am sylwadau Dylan Jones o Adran Traffic  y Cyngor BS Conwy

 

[1.2] Pont –y-Mwynwyr

Nodwyd yr amserlen ddiweddara gan y Cyng Elisabeth Roberts.

Codi’r bont i’w lle 6ed Ionawr 2022

Ail agor y llwybr 31ain Ionawr 2022

 

[1.3] Cyngor BS Conwy/Toiledau Ffordd yr Orsaf

Dywedodd y Cadeirydd ei fod  yn disgwyl ateb gan Steven Teale  Cyngor BS Conwy ynglŷn â’r toiledau. Cytunodd y Cyng E Roberts i atgoffa Mr Teale.


[1.4 Camerâu Cylch Agos Pentre’ Du

Nodwyd yr ymddiheuriad gan Gyngor BS Conwy  am yr oedi i ymholiad y Cyngor Cymuned.

 

[1.5] Atgyweirio’r Neuadd Goffa

Eglurodd y Cadeirydd, fod y Cyngor Cymuned yn parhau i aros am ateb gan Bethan Wyn Jones y Cyngor Sir

 

[1.6] Tai Fforddiadwy/ Cartrefi Conwy

Nodwyd bod  gwybodaeth  pellach ynlgyn a chaniatâd cynllunio ar y gweill gan APCA,

 

[1.7] Caffi ‘r Rheilffordd  Fach

Dywedodd y clerc nad oedd ateb wedi ei dderbyn oddiwrth y perchennog ynlgyn a chyflwr y caffi. Eglurodd y Cyng E Roberts hefyd nad oedd ateb wedi ei dderbyn i’r ymholiad ynlgun a’r safonau glendid ayb gan Gyngor BS Conwy.

 

[1.8] Materion Parcio Bro Gethin

Deallwyd bod ymholiad y Cyngor Cymuned wedi ei anfon ymlaen i sylw Rheolwr  Cartrefi Conwy Ms Katie Woods.

 

[1.9] APCE Plannu Coed

Dywedodd y Cyng E Roberts y byddai’n cysylltu gyda Mr Rhydian Roberts APCE ynlgyn a’r trefniadau.

 

[2.]Llystyfiant Pont-y-Pair

Eglurodd y clerc fod Cyngor BS Conwy yn ceisio cyngor a phenderfyniad CADW ynglŷn â gwneud gwaith ar adeilad hynafol


[2.1] Dyn mewn Fan

Nodwyd bod y Cyng Neil Pringle yn bwrw mlaen gyda’r mater.

 

[2.2]Ynys y Ffynidwydden/ Afon Llugwy

Dywedodd y clerc bod CNC yn tybio mai Cyngor Sir Conwy oedd yn berchen yr ynys . Y clerc i gysylltu gyda’r Cyngor Sir ynglŷn â’r mater.

 

Y Brif Agenda

[2.3] Materion Cynllunio

Codi estyniad unllaw’r Bwthyn Pen -yr-Allt Betws-y-Coed

Penderfynwyd nad oedd gwrthwynebiad i’r cais uchod.

 

[2.4] Materion Ariannol

[a] Cymeradwywyd y taliadau a’r derbyniadau a amlinellwyd gan y clerc ar gyfer y cyfnod 1/10/21 -31/10/21

[b] Dywedodd y clerc fod ffigyrau mynediad i’r Rhaeadr Ewynnol yn uwch i gymharu â mis Hydref2020

 

[2.5] Arwyddion “Dim Parcio”  Garth Dderwen

Nodwyd bod Cyngor BS Conwy wedi  cysylltu gyda’r perchennog yn gorchmynn iddo symud y cerrig ar fin y ffordd sydd yn atal i foduron barcio. Disgwylir gwybodaeth pellach ynlgyn ar arwyddion

 

[2.6] Baw Cwn/ Pentre Du

Deallwyd bod pryderon yn parhau ynglyn a baw cwn, y clerc i geisio bin wrth yr ysgol.

 

[2.7] Cyfarpar Chwaraeon /Cae Chware Pentre Du

Penderfynwyd talu ‘r gost  am gyfarpar chwaraeon yn amodol ar y pris, a hefyd fod y Cyngor Sir yn cytuno i dalu am y gynhaliaeth ar archwiliadau ynglŷn â diogelwch y cyfarpar.


Gareth Wynne, Cadeirydd