Cofnodion y Cyngor


Cyngor Cymuned Betws-y-Coed

Cofnodion y cyfarfod  a gynhaliwyd ar yr 11eg Fehefin 2022.

 

Presennol-  Mari  E M Mathews Cadeirydd , Anna Brown, Neil Pringle Janet Charlton,  Cyng Elisabeth Roberts Cyngor BS Conwy, Caerwyn Roberts, Clerc.

 

Ymddiheuriadau –  Dim ymddiheuriad

 

Ethol Is Gadeirydd- Penderfynwyd yn unfrydol  i ethol Anna Brown yn Is Gadeirydd y Cyngor.

 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 16eg Fai 2022

 

Materion yn codi

 

(1] Yr Heddlu

Dywedodd y clerc nad oedd wedi clywed gair pellach gan yr heddwas Peter Evans. Y clerc i gysylltu eto hefo’r heddwas.

 

[1.1] Pont Droed yn uwch i fyny’r afon o Bont-y-Pair

Nodwyd bod Matt Macdonald yn trefnu i ymweliad I Bont-y-Pair


[1.2] Tai Fforddiadwy/ Cartrefi Conwy

Dywedodd y Cyng E Roberts bod y Gymdeithas Tai yn parhau i ddisgwyl am ganiatâd cynllunio.

 

[1.3] Caffi ‘r Rheilffordd  Fach

Eglurodd y clerc nad oedd gwybodaeth bellach ynglŷn ag ymweliad i’r safle gan swyddog gorfodaeth y Parc Cenedlaethol

 

[1.4] Materion Parcio Bro Gethin

Y clerc i anfon at Katie Clubb [Cartrefi Conwy] bod y Cyngor yn ymwybodol bod tenant o Fro Gethin wedi anfon at Robin Millar AS i ddatgan pryderon.

 

[1.5]Llystyfiant Pont-y-Pair

Eglurodd  y Cyng E Roberts y byddai’r gwaith yn debygol o ddechrau ar y 29ain Orffennaf

 

[1.6] Dyn mewn Fan

Y clerc i gysylltu gydag Edward Jones APCE  i drefnu cyfarfod ynglŷn â chynnal a chadw yn y pentref.

 

[1.7] Atgyweirio/Pont-y-Soldiwr

Nodwyd bod costau sylweddol o ddeutu 1 miliwn, y clerc i ysgrifennu at Bennaeth Adran yr Amgylchedd I geisio cefnogaeth Cyngor B S Conwy

 

[1.8] Holiadur Cymuned

Eglurodd  y Cyng Mari E M Mathews bod canlyniadau’r holiadur ar fin bod yn barod i’w cyhoeddi

 

[1.9] Cyfarpar Chwaraeon Cae Llan

Dywedodd y Cyng E Roberts bod trafodaeth yn parhau

 

[2] Clwb Peldroed Betws

Adroddodd y Cyng Neil Pringle ynlgun a thrafodaeth gyda Tony Godbert  yn ymwneud a materion y cae peldroed yn enwedig y trafferthion  wrth gymryd cic gornel oherwydd y llwybr newydd.. Cytunodd N Pringle I gael trafodaeth bellach gyda Godbert i edrych os ydi’n bosib symud llinellau lled y cae.

 

Y Brif Agenda

 

[2.2] Materion Cynllunio

[a] Newid defnydd encilfa bws i le eistedd arlwyaeth gyda chanopi gwydr.

Gorsaf Reilffordd, Betws-y-Coed

Penderfynwyd anfon at APCE bod pryder  ynglŷn â thrafnidiaeth a diogelwch ond fod y Cyngor yn gefnogol i’r cynnig yn amodol fod y Parc Cenedlaethol yn creu encilfa bws arall yn ymyl y toiledau.

[b] Datblygiad heb Awdurdod Ffordd Craiglan/ Pwll yr Afanc

Nodwyd nad oedd caniatâd i’r datblygiad gan APCE a bod cyfleusterau i gael ei dymchwel.

Deallwyd y bydd Jonathan Cawley APCE yn cysylltu gyda'r Cyng E Roberts ynlgun a’r mater.


[2.3] Materion Ariannol

[a] Cymeradwywyd y taliadau a’r derbyniadau a amlinellwyd gan y clerc i ddiwedd Mai 2022

[b] Dywedodd y clerc bod y nifer yn ymweld ar Rhaeadr Ewynnol  yn ôl i’r arferol.

 

[c] Adroddiad yr Archwiliwr Allanol

[1] Nid iw’r Cyngor wedi  rhoi cytundeb gwaith i’r clerc yn unol ag S 1 Deddf Hawliau Cyflogaeth o fewn 2 fis o gychwyniad y gyflogaeth.

[2] Mae gan y Cyngor £155,557 o arian wrth gefn yn gymharol i presept o £3000. I ofalu bod y Cyngor yn gosod presept priodol fe ddylai’r Cyngor ystyried yr arian wrth gefn a sut i ddefnyddio’r arian wrth osod cyllideb a presept 2022/23

Y clerc i drefnu cytundeb gwaith i’w drafod yn y cyfarfod nesaf.

Nodwyd bod yr arian wrth gefn wedi ei drafod yn gyfarfod o’r Cyngor ar y 13eg Ragfyr 2021 a bod penderfyniad wedi ei wneud i beidio codi presept ar gyfer y flwyddyn 2022/23

 

[2.4] Astudiaeth Ecolegol Ystlumod/ Goleuadau Stryd Ychwanegol Stryd y Felin

Penderfynwyd talu 50% o £12,500 sef cost yr astudiaeth.  Y clerc i gadarnhau gyda Cyngor BS Conwy.

 

[2.5] Safle We'r Cyngor

Penderfynwyd bod angen adfywio’r safle. Y clerc i drafod gyda’r rheolwr ynlgun gwelliannau ayb.

 

[2.6] Miwsig Uchel/Gwesty’r Gwydr

Y clerc i gysylltu gyda’r Gwesty ynlgun a chwynion bod y miwsig yn uchel ar fin nos ayb.

 

[2.7]  Sgouts Gwydr

Penderfynwyd ystyried cais am gyfraniad ariannol i fynychu Jambori y byd yn nhe Corea yng nghyfarfod nesa'r Cyngor.

 

[2.8] Hen Eglwys Saint Mihangel

Gan nodi'r pryder lleol, y clerc i gysylltu gyda Parch Stuart Elliot ynglŷn ar gordyfiant blêr yn y fynwent

 

Mari  E M Mathews, Cadeirydd