Cofnodion y Cyngor

Cyngor Cymuned Betws-y-Coed

Cofnodion y cyfarfod  a gynhaliwyd ar y 13eg Chwefror 2023


Presennol– Neil Pringle Cadeirydd,  Ffiona Jones, Janet Charlton   Cyng Elisabeth Roberts, Caerwyn Roberts, Clerc.

 

Ymddiheuriadau -  Mari E M Mathews. Catherine Williams, Anna Brown.

Datgan diddordeb -  Dim datganiad

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 16eg Ionawr 2023

 

Materion yn codi

 

(1] Yr Heddlu

[a] Cyfeiriodd y clerc at y sefyllfa ddiweddara gan y Prif Arolygydd Jeff Moses ygnlun a phenodi SCHG ar gyfer y pentre’.

Yn ganlynol i drafferthion ynglŷn â chyflogaeth nid i’w’n bosib bwrw’n mlaen gyda phenodiad ar hyn o bryd, a dylai’r Cyngor gysylltu’n mhellach ymhen 6 mis.

[b] Nodwyd yr adroddiad canlynol ynglŷn â digwyddiadau lleol;

[1] Lladrata o eiddo, difrod i ffenest ayb.

[2] Gadael gorsaf betrol heb dalu

[3] Difrod i gar modur

[4]Lladrata o siop Cotswolds, gwerth £400.00 ddillad wedi ei dwyn.

[c] Y clerc i gysylltu gyda’r heddlu ynglŷn ag ymddwyn gwrthgymdeithasol ym Mro Gethin, a gofyn iddynt gysylltu gyda Cyng Elisabeth Roberts yn y lle cyntaf.


[1.1] Pont Droed/ Pont-y-Pair

Penderfynwyd gwahodd Cwmni Cadnant ag Eginol i  baratoi adroddiad blaenorol ynglŷn ag astudiaeth dichonoldeb

 

[1.2] Tai Fforddiadwy/ Cartrefi Conwy

Dywedodd y Cyng E Roberts bod disgwyliad i ddogfennau gan Ystâd Ancaster.

 

[1.3 ] Caffi ‘r Rheilffordd  Fach

Penderfynwyd cadw llygad ar y sefyllfa.

 

[1.4] Materion Parcio Bro Gethin

Y Cadeirydd i amlinellu'r sefyllfa ddiweddara yn y cyfarfod nesa.

 

 [1.5]Llystyfiant Pont-y-Pair

Nodwyd bod prif wariant Cyngor BS Conwy wedi ei ohirio hyd nes bydd blaenoriaeth wedi ei wneud i adolygiad i’r brif raglen ym mis Mawrth.

 

[1.6] Dyn mewn Fan

Nodwyd bod cyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer 16eg Chwefror am 10.00 y bore yn y Neuadd Goffa.

 

[1.7] Atgyweirio/Pont-y-Soldiwr

Penderfynwyd gwahodd Mr Andy Wilkinson [Cyngor BS Conwy] i gyfarfod nesa'r Cyngor.

 

[1.8] Swyddog Rheoli Prosiect

Y Cadeirydd/Cyng Neil Pringle/ Cyng Elisabeth Roberts I gwrdd ar gyfer paratoi hysbyseb i’r swydd

 

[1.9] Clwb Peldroed Betws/ Codi Uchder y Fense / Ystafelloedd Newid

Penderfynwyd aros nes bydd gwybodaeth ynglŷn â sefyllfa ariannol y clwb ar gael. Y clerc i esbonio’r sefyllfa i Ms Carol Blain


[2]Safle We'r Cyngor

Nodwyd bod y mater yn parhau.

 

[2.1] Hen Eglwys Saint Mihangel

Nodwyd bod y mater yn parhau.

 

[2.2] Mynwent Erw Hedd

Nodwyd atebiad gan Gary Williams [Cyngor B S Conwy] ynglŷn â threfniadau ar gyfer claddu yn y fynwent, deallwyd bod Mr Williams mewn trafodaeth gyda’i gyd weithwyr  ynglŷn â’r mater.

 

[2.3] Canolfannau Clyd

Nodwyd bod cynulleidfa dda yn parhau.

 

[2.4] Gwelliannau Glan yr Afon Pont-y-Pair

Y clerc i geisio dyddiad i ddechrau’r gwaith gan C T  Roberts

 

Y Brif Agenda

 

[2.5] Materion Cynllunio

[a] Trosi ac ymestyn adeilad allanol i greu uned wyliau hunain arlwyo tymor byr.

Adeilad Allanol Craig Glanconwy, Betws-y-Coed’

[b] Dileu amod 4 i ganiatâd cynllunio NP4/11/76T er mwyn caniatáu defnydd parhaol o adeilad fel man arlwyo awyr agored, Gwesty  Glan Aber, Betws-y-Coed.

Gan nodi cyngor gan y swyddog cynllunio APCE i ymateb blaenorol y Cyngor, penderfynwyd nad oedd sylwadau pellach.

[c] Gwaith adnewyddu allanol/creu mannau parcio ar gyfer carafanau cartref, gosod pwyntiau gwefru trydan ayb. Gwesty’r Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-Coed.

[d] Amrywio amodau cynllunio i godi uchder estyniad llawr 1af a newid ffenestri a drysau ayb. Oakdale, Betws-y-Coed.

[e] Cais amlinellol i godi tŷ annedd unllawr, 3 lloft a garej. Llain 2 Parc Trawsafon, Betws-y-Coed.

Penderfynwyd nad oedd gwrthwynebiad i [c] [d] [e]

 

[2.6] Materion Ariannol                                             

[a] Cymeradwywyd y taliadau a’r derbyniadau a amlinellwyd gan y clerc i ddiwedd Ionawr 2023

[b] Eglurodd y clerc bod y nifer yn ymweld ar Raeadr Ewynnol  wedi gostwng yn gymharol i gyfnod  mis Ionawr 2022.

 

 

[2.7] Gohebiaeth Mr Gareth Jones

Eglurodd y Cyng Elisabeth Roberts bod gwahoddiad wedi ei wneud i Mr Gareth Jones gwrdd i drafod unrhyw fater o bryder, ond nad oedd wedi derbyn.

 

[2.8] Cynllun Gwella Ffyrdd

Penderfynwyd enwebu’r ffordd yn arwain o’r A5 i gyfeiriad y feddygfa ym Mhente Du i’r rhaglen gan Cyngor B S Conwy. Cytunodd y Cyng Elisabeth Roberts i gysylltu gyda Simon Billington ynglun a’r mater.

 

[2.9] Mr Amaan Abassi

Cyfeiriodd y clerc at gais am gyfraniad gan Mr Abassi  tuag  wersi jiu jitsu yn y neuadd.

Y clerc i wneud ymholiad gyda Mr Abbasi, a oedd y gwersi’n fenter fasnachol ganddo, a hefyd iddo gysylltu gyda Chwaraeon Cymru a Mark Richardson, Swyddog Anabledd Chwaraeon Cyngor B S Conwy.

 

[3] Cae Chwarae Pentre Du

Y clerc i gysylltu gyda G L Jones ynglun a gosod  cyfarpar chwaraeon yn y cae.

 

[3.1] Byrddau’n Cysgodi Lleoliad Gwag wrth Westy’r Pont-y-Pair.

Gan nodi cyflwr y byrddau, y clerc i gysylltu gyda’r perchennog i geisio iddo ei tacluso.

 

[3.2] Eisteddfod Llanrwst

Penderfynwyd cyfrannu £100.00 tuag at yr eisteddfod.

 

[3.3] Ms Beth Thomas

Deallwyd nad oedd Ms Thomas wedi mynychu cyfarfod ers  peth amser. Y clerc i gysylltu gyda Ms Thomas ynglun a’r mater.

 

Mari E N Mathews, Cadeirydd