Cyngor Cymuned Betws-Y-Coed

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Betws-y-Coed. Gobeithio y byddwch yn darganfod y wefan yn ddefnyddiol a gwybodus.

Mae’r Cyngor yn cynrychioli cymuned Betws-y-Coed yn ogystal a diddordebau'r miloedd lawer o ymwelwyr sydd yn mwynhau'r tawelwch ynghyd a harddwch y lleoliad yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am amryw o adnoddau lleol sef y Rhaeadr Ewynnol, y Neuadd Goffa, a Chae Llan.


Cais cynllunio wedi ei dderbyn 30/8/2023

Annwyl Syr / Fadam,

 

Mae’r cais cynllunio a ddisgrifir isod wedi ei dderbyn yn y swyddfa yma.

 

Dear Sir / Madam,

 

The planning application described below has been received in this office.

 

Trosi ac ymestyn adeilad allanol i greu uned wyliau hunain arlwyo tymor byr, creu trac mynediad, newidiadau i fynedfa cerbydau a gwaith cysylltiedig (ail gyflwyniad)

 

Adeilad allanol yn Craig Glanconwy, Betws y Coed.

 

Conversion and extension of outbuilding to form short term self-catering holiday unit, creation of parking bay, alterations to vehicular access and associated works (re-submission)

 

Outbuilding at Craig Glanconwy, Betws y Coed.

 

Math Caniatad: Llawn                     Application Type: Full

 

Rhif Cais / Application Number: NP4/11/393B

 

Cyfeiriad Grid / Grid Reference: 279610 354846

 

Dylwch ymweld a safle we’r Awdurdod ar www.eryri.llyw.cymru i edrych ar y dogfennau cyhoeddus hawlfraintiedig a gyflwynwyd gyda’r cais. Gellir eu gweld drwy ddewis “Cynllunio” ar y dudalen gartref. Dewisiwch “Cais Cynllunio” i ddarganfod yr opsiynau sydd ar gael.

 

Mi fydd y dogfennau ar gael i’w archwilio arlein y diwrnod ar ôl yr hysbysiad ebost hwn.

 

Dylai unrhyw sylwadau ar y cais gael eu derbyn o fewn 21 diwrnod i ddyddiad y diwrnod gwaith nesa sy’n dilyn o ddyddiad yr ebost hwn.

 

Os am anfon sylwadau trwy ebost yna fe ddylent gael eu anfon i cynllunio@eryri.llyw.cymru yn unig a nid yw’r Swyddog Achos.

 

You should visit the Authority’s website at www.eryri.llyw.cymru to view the copyrighted public documents submitted with the application. These can be accessed by selecting “planning” link from the home page. Choose “Planning Applications” from the menu.

 

The documents will be available for inspection online the day after this email notification.

 

Comments on the application should be received within 21 days from the date of the next working day following the date of this email.

 

If you are submitting comments by email then they should be sent to cynllunio@eryri.llyw.cymru only and not to the Case Officer.

 

Yn gywir / Yours sincerely,

 

 

Paul Evans

Technegydd Cynllunio / Planning Technician

Rheolaeth Datblygu / Development Management

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority

Teleffôn / Tel: 01766 770274

E-bost / Email: cynllunio@eryri.llyw.cymru

www.eryri-npa.gov.uk